close
تبلیغات در اینترنت
زن و توسعه، جمعیت، کشاورزی

آخرین مطالبزن و توسعه

 

زن و توسعه

زنان نیمی از جمیت ما نسان ها را تشکیل می دهند. آن­ها کامل کننده مردان هستند و این کمال در همه ابعاد و اجزاء ساختار جامعه است. این باورکه زن ها را صرفا کامل کننده امور جزیی چون ؛ غرایز جنسی و امور خانه داری بدانیم ، باور غلطی است که در فرهنگ ما، جا افتاده است. باوری که سال های سال بر گرده فرهنگ ما سنگینی می کند. باوری که نیمی از ابزار توسعه را از ما گرفته است. باوری که نیمی از جمعیت ما را از نظر توزیع عدالت اجتماعی به درون گروه« اقلیت» راند است!  باوری که زندان های ما را پر از مجرم کرده است، باوری که موجب زیاد شدن مظلومان در جامعه شده است و.

دنباله نوشتار...