close
تبلیغات در اینترنت
افراطی، سیاست خارجی، نفت، طرح هفمندی یارنه ها، امنیت، مجامع بین المللی، هلوکاست

آخرین مطالب 

به چه چیز شما باید امید داشت؟

من زیاد نمی خواهم این مطلب را کش و قوس بدهم زیرا نه وقتش را دارم و نه می خواهم خوانندگان فهیم در حواشی های من گم شوند.

روی سخنم با یک گروهی به نام « ما می گفتیم راستی ها رسالتی ها) اعضایی از اصول گراها و پایداری ها می باشند . البته با آن دسته که این روز ها به جریان افراطی شهرت یافته اند.زیرا مردان و زنان بسیار با فضیلتی در این گروه ها وجود دارد.

دنباله نوشتار...