close
تبلیغات در اینترنت
احمدی نژاد، دانشکده ، نمایندگان مجلس، غیبت

آخرین مطالب 

ای کاش با احمدی نژاد نیز چنین می شد؟

روزی به نزد یکی از روسای دانشکده های یک دانشگاه رفته تا حالی از او بپرسم. موقعی که وارد دفتر شدم، منشی مرا شناخت و با اعلام مرا به درون اتاق رییس راهنمایی کرد. نشستیم و حرف می زدیم که من به آقای رییس گفتم یک نفر در دفتر نشسته شاید باشما کار داشته باشد.پیگیر شد و آن آقا وارد  شد و..... نهایتاً اینکه من سر امتحان نتوانسته ام برگه ام را بنویسم آن را سفید تحویل داده ام و استاد هم قول داده است که برایم غیبت بزند تا من مشروط نشوم!

دنباله نوشتار...