close
تبلیغات در اینترنت
احمدی نژاد، دادگاه، استبداد، ریسس جمهور، رییس دولت

آخرین مطالب 

دادگاه احمدی نژاد ، این بار چه خواهد شد؟

آقای احمدی نژاد رییس جمهور سابق همانند سایر بی تفاوتی ها و ارزش قایل نشدن هایش در برابر قوانین و نهادهای قانونی و مدنی، در دادگاه نیز حاضر نشد.

دهان کجی احمدی نژاد به ساختار های کشور ایران مسبوق به سابقه است،  اما در این که این بار چه دلیلی داشته که به دادگاه نیامده است را نمی توان با جزمیت تام به روحیه استبدادی وی که در 8 سال گذشته بخصوص در 4 ساله دوم از آن بهره برده است ، مربوط دانست.

دنباله نوشتار...