close
تبلیغات در اینترنت
احمدی‌ نژاد ۹ شاکی دارد

 

 

احمدی‌ نژاد ۹ شاکی دارد

به گزارش پارسینه

 مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی‌نژاد 9شاکی دارد، گفت: 5آذر دادگاه تشکیل جلسه می‌دهد.

 

مجتبی ملک افضلی  درباره رسیدگی به پرونده شکایتاز محمود احمدی نژاد، گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده ودرماده 19 قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکتهاشاره شده است که رسیدگی به جرائم رئیس جمهور باید مستقیم به دادگاه ارجاعشده ودادسرا دخالتی دراین موضوع ندارد، بنابراین این جلسه تنها رسیدگی بهتحقیقات مقدماتی است.

مدیرکل امورکارشناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی نژاد 9 شاکی دارد،ادامه داد: کمیسیون اصل نودم مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیانحقیقی هستند.

وی با بیان اینکه دادگاه احمدی‌نژاد 5 آذر ودر شعبه 76 دادگاه کیفری استانتهران برگزار می‌شود، تصریح کرد:از حضور احمدی نژاد دراین دادگاه اطلاعیندارم.

ملک افضلی افزود: کمیسیون اصل نودم مجلس در دو موضوع تاخیر در معرفی وزیرورزش وجوانان از طرف رئیس جمهور و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ازاحمدی نژاد شکایت داشته که من به عنوان نماینده حقوقی مجلس در این دادگاهحضور دارم.

 

 

برچسب ها : احمدی نژاد،اصل نود قانون اساسی، شاکی حقیقی، دادگاهريال دادسرا,